Passend Onderwijs

Animatie ter gelegenheid van de start van Passend Onderwijs, waarin de samenwerkende besturen van SWV PO De Meierij hun ambities tonen: Elkaar echt zien en van elkaar leren.Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Theresiaschool behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Meierij.

Ambities voor de Theresiaschool:
De Theresiaschool heeft vier ambities op papier gezet die worden opgenomen in het nieuwe schoolplan. Dit zijn de speerpunten waar we betreffend passend onderwijs aan werken.

  1. De leerkrachten van de Theresiaschool voeren kindgesprekken om hierin de ondersteuningsbehoeften van leerlingen naar boven te krijgen;
  2. Het onderwijssysteem wordt ondergeschikt aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind.
  3. De Theresiaschool stelt voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen een OntwikkelingsPerspectief op en volgt en stimuleert hiermee het kind met de specifieke onderwijsbehoeften.
  4. De Theresiaschool hanteert het signaleringsinstrument ZIEN om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en ernaar te handelen.

We willen kinderen de juiste pedagogische ondersteuning geven en de uitgangspunten die genoemd worden in het schoolplan concreet vorm geven. Dit doel wordt door alle scholen binnen de ondersteuningseenheid Vught gesteld en gezamenlijk vorm gegeven.

Ondersteuning
De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:

1. Basiskwaliteit
Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.

2. Basisondersteuning
De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.

3. Extra ondersteuning
Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief.
De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning.
Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.

Specialisatie
Een school kan zich ook verder ontwikkelen en specifieke ondersteuning bieden aan een groep kinderen. Voor de Theresiaschool is dit het geval, de school kan voor kinderen met gedragsproblemen, leesproblemen en dyslexie meer bieden dan een gemiddelde school. De Theresiaschool heeft ook praktische ervaring in het begeleiden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en het syndroom van down.