Passend Onderwijs

Ondersteuning Theresiaschool
De Theresiaschool werkt volgens de principes van handelingsgericht werken:

  1. Onderwijsbehoeften staan centraal;
  2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
  3. De leerkracht doet ertoe;
  4. Ons handelen is doelgericht;
  5. We werken systematisch en transparant.

Invulling ondersteuningsniveau 1 en 2

De leerkrachten integreren intensieve zorg eventueel met hulp van onze leerlingondersteuner in de klas. Het kan toch nodig zijn om kinderen die moeite hebben met lezen en rekenen buiten de klas te helpen. Vanuit een positief en veilig (leer)klimaat en een rijke leeromgeving wordt in kleine groepjes of met individuele kinderen gewerkt, waardoor zij worden ondersteund en gestuurd in hun ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen doelgerichte, betekenisvolle en effectieve begeleiding aan. Materiaal is passend en remediërend. Kindgesprekken worden gevoerd om de leerlingen te betrekken bij hun leerproces en inzicht te geven in hun gedrag. Zelfvertrouwen wordt vergroot door succeservaringen op te doen.  

Invulling ondersteuningsniveau 3

De leerkracht ondersteuningsniveau 3/inclusief onderwijs is samen met de leerkracht verantwoordelijk voor het uitvoeren van de extra zorg. De extra begeleiding wordt beschreven in een begeleidingsplan. Er worden doelen opgesteld in het plan van de leerling. Aan deze doelen wordt tien tot twaalf weken gewerkt. Regelmatig vindt overleg plaats met de leerkracht(en), leerlingbegeleider, het zorgteam en ouders. De leerkracht ondersteuningsniveau 3/inclusief onderwijs werkt met kinderen individueel of in een klein groepje meestal buiten de klas.

Ondersteuningsniveaus

Ondersteuningsniveau 1: goed reken, lees en spellingsonderwijs in de klas.

Ondersteuningsniveau 2: de zwakste 25% van de groep heeft baat bij de instructie nogmaals horen in kleine stapjes. De uitleg verrijken met afbeeldingen , meer oefentijd of het gebruik van concreet materiaal.

Ondersteuningsniveau 3: gemiddeld komt 10 % van de leerlingen in aanmerking voor deze extra ondersteuning, die doorgaans buiten de klas bij de leerkracht ondersteuningsniveau 3 plaats vindt.

Ondersteuningsniveau 4:  in deze fase van ondersteuning zijn externen betrokken (ambulant begeleiders/ behandeling ernstige dyslexie)

De ondersteuningsniveaus gaan uit van gestapelde zorg, dat het ene zorgniveau nooit het andere zorgniveau vervangt, maar juist een toevoeging is.  

Compacten en verrijken

Compacten is op een verantwoorde manier de reguliere leerstof aanpassen op de leereigenschappen van onze (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij wordt overbodige herhalings- en oefenstof verwijderd, zodat deze zich beperkt tot de essentie (kerndoelen van het primair onderwijs). Het compacten is bedoeld voor onze snel lerende leerlingen, die minder instructie, oefening en herhaling nodig hebben om de reguliere lesstof te beheersen. We spreken van verrijking als het gaat om het waardevoller maken van het onderwijsaanbod. In het lesprogramma wordt ruimte gemaakt door overbodige herhalings- en oefenstof over te slaan en opdrachten minder uitgebreid na te bespreken, zodat tijd overblijft voor verrijking. Dit gebeurt wanneer het aangepaste onderwijsaanbod, meer dan het regulier onderwijsaanbod, tegemoet komt aan de behoeften en capaciteiten van de individuele (hoog)begaafde leerlingen. Het is de bedoeling dat verrijkingsmateriaal een beroep doet op het vermogen van onze (hoog)begaafde leerlingen om te zoeken naar antwoorden in open vraagstellingen en daarbij gestimuleerd wordt om meerdere oplossingsstrategieën te gebruiken. De bedoeling is niet alleen het verwerven van kennis maar ook inzicht krijgen in hoe je die kennis verwerft. Verrijken gebeurt in de klas, individueel of in groepsverband.  

De leerkracht evalueert gedurende het hele schooljaar a.d.h.v. observaties in de klas en twee keer per jaar a.d.h.v. de toetsresultaten van Leerling in beeld. Daarnaast wordt twee keer per jaar geëvalueerd met de KC’ers. Met ouders wordt geëvalueerd tijdens de start- en rapportgesprekken.    

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Theresiaschool behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Meierij.