Verlofaanvragen

Verlof- en verzuimregeling

 

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn en op schooldagen aanwezig moeten zijn op school. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat uw kind 5 jaar wordt. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Uiteraard heeft het de voorkeur dat zij dagelijks naar school komen. Aangezien zij nog niet leerplichtig zijn, worden verlofaanvragen voor 4-jarige leerlingen toegekend.

Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de Leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof worden ingediend. Bij de aanvraag dienen de eventuele benodigde bewijsstukken te worden overlegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kaart bij huwelijk of begrafenis.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder.

 

Situaties waarin een melding via Parro volstaat:

- In Parro kunt u uw kind zelf ziekmelden. Het heeft de voorkeur dat deze melding voor 8.00 uur wordt gedaan. Op deze wijze is de leerkracht tijdig op de hoogte welke leerlingen de gehele dag afwezig zijn vanwege ziekte. Bij een bezoek aan dokter, tandarts, specialist enz., vragen wij u om een bericht te sturen via Parro. Afspraken dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt te worden.

 

Situaties waarin toestemming gevraagd dient te worden bij de directeur:

- Ziekte, overlijden van bloed· en aanverwanten dan wel pleegouders/verzorgers, huwelijk van bloed- en aanverwanten dan wel pleegouders/verzorgers, bij verhuizing en kennismakingsbezoek aan de nieuwe school, gezinsuitbreiding voor geboorte/adoptie, bij een 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders. Bij vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Verdere specificatie is te vinden bij de toelichting op de achterzijde van het aanvraagformulier verlof.
- Wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee weken van het schooljaar. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Aanvragen voor vrijstelling/verlof worden altijd individueel door de directeur beoordeeld. De directeur laat zich desgewenst bij een aanvraag adviseren door de leerplichtambtenaar. Op school zijn standaardformulieren verkrijgbaar om verlof aan te vragen. Ook kunt u onder dit bericht het formulier voor de aanvraag van het verlof downloaden, digitaal invullen en versturen naar de administratie via theresiaschool@cadansprimair.nl. Deze aanvragen lopen niet via de leerkracht.

- Het besluit om een verlofaanvraag wordt toegekend ontvang u binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de aanvraag.
- Als u het niet eens bent met de beslissing m.b.t. uw verlofaanvraag, kunt u uw bezwaren binnen zes weken na dagtekening schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.

Over verzoeken voor verlof langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Bij dit soort verlof gaat het om situaties waarbij er sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor vragen over de leerplicht en daarvan afgeleide regelingen kunt u terecht bij de directeur van de school of op Leerplicht | Rijksoverheid.nl

Onderstaande omstandigheden komen niet in aanmerking voor verlof:
- Familiebezoek in het buitenland;
- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
- Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
- Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
- Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Verzuimregistratie

De school houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer het verzuim gemeld is en er een geldige reden is, dan is dat verzuim geoorloofd. Wanneer er geen geldige reden is of er is geen toestemming verleend, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal dan contact opnemen met de ouders. Ook bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt een school geacht dit bij leerplicht te melden. Dit betekent dat als een leerling wordt ziekgemeld en er een vermoeden is van luxe-verzuim, de school verplicht is dit bij leerplicht neer te leggen.