Medezeggenschapsraad

Wat houdt de MR in?

Iedere school heeft wettelijk verplicht een MR. De MR bestaat uit twee geledingen:

 • Vertegenwoordigers van de ouders
 • Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

Onze MR heeft in totaal 8 leden: 4 ouders en 4 leerkrachten.De directeur, Ton van Malsen, is adviserend lid van de MR.
MR-leden worden voor 3 jaar gekozen in de MR door middel van verkiezingen. Na 3 jaar kan een lid ook herkozen worden.

De MR overlegt met de directie over beleidszaken en is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze GMR zijn alle scholen van het Cadans Primair vertegenwoordigd door één ouder en één leerkracht. We vergaderen 5 of 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Via de nieuwsbrief en op de website kunt u kennisnemen van de datum, agenda en het verslag van iedere vergadering.

Belangrijke zaken die in de MR aan de orde komen zijn:  

 • De formatie en organisatie van de school        
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs en het meedenken over verbeteringen  
 • De manier waarop ouders kunnen meehelpen in onze school 
 • Communicatieverbetering
 • Veranderingen in bijvoorbeeld schooltijden
 • De bestemming van geld en gebouwen

De MR heeft daarbij verschillende soorten rechten:

 • Het instemmingsrecht, zoals over het schoolplan, de schoolgids, schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij de school
 • Het adviesrecht, bijvoorbeeld over plannen met de school, aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.
 • Recht op informatie

Ook is er ruimte voor eigen initiatief vanuit de MR, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een ouderpanel, thema-avonden, workshops over een relevant onderwerp.

Mocht u als ouder, verzorger of leerkracht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd een van ondergenoemde leden aanspreken. Elke suggestie is welkom!

Leden MR

Floor Janssen

Lid MR

Kim Smits - Goossens

Lid MR

Susan van der Sman

Lid MR

Annerie Meijer-Deckers

Lid MR en GMR

Serge Verwiel

Voorzitter MR

Marieke Lucius

Lid MR

Natalie van Grinsven

Lid MR

Sigah Jalouqa

Lid MR

Ton van Malsen

Adviserend lid MR/ directie