Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad van onze school?
De Medezeggenschapsraad, afgekort als MR, is een groep mensen die samenwerkt om de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen te behartigen op onze school. Deze raad is er om ervoor te zorgen dat verschillende meningen gehoord worden en dat iedereen kan meedenken over beslissingen die invloed hebben op ons onderwijs. De MR vergadert zes keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle scholen van Cadans Primair vertegenwoordigd. Vanuit de Theresiaschool door één ouder en één personeelslid (niet per se leden van de MR).

Wie zijn lid van de MR?
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van onze school; de zogenaamde ouder- en personeelsgeleding. De ouders in de MR worden gekozen door andere ouders, en de leerkrachten worden vertegenwoordigd door collega’s die zij kiezen. MR-leden nemen voor een periode van drie jaar zitting in de MR. Samen vormen zij een raad dat regelmatig bij elkaar komt om te praten over belangrijke onderwerpen die onze school aangaan. Hieronder zie je wie nu de MR vormen.
 
Taken en verantwoordelijkheden van de MR
De MR heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hier zijn een paar belangrijke:
 

1. Meedenken en adviseren
De MR denkt mee over beslissingen die de schoolleiding wil nemen. Ze adviseren bijvoorbeeld over veranderingen in het beleid, zoals de schooltijden, veiligheid op school, schoolregels, of veranderingen in het lesprogramma.

2. Communicatie
De MR zorgt ervoor dat er goede communicatie is tussen ouders, leerkrachten en de schoolleiding. Ze luisteren naar suggesties, vragen en opmerkingen van ouders en leerkrachten en bespreken deze tijdens hun vergaderingen.

3. Overleg met de directie
De MR overlegt regelmatig met de directie van de school. Ze bespreken samen belangrijke zaken en proberen tot beslissingen te komen waar iedereen achter staat.

4. Ouders, leerkrachten en leerlingen vertegenwoordigen
De MR is er voor iedereen op school: ouders, leerkrachten én leerlingen. Ze staan open voor ideeën en vragen van iedereen die bij de school betrokken is.

Rechten van de MR

1. Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht bij bepaalde beslissingen van de schoolleiding. Dit betekent dat voordat sommige besluiten worden genomen, zoals veranderingen in het onderwijsprogramma, de MR moet instemmen.

2. Adviesrecht
De MR heeft het recht om advies te geven over verschillende zaken die de school aangaan. Hoewel de schoolleiding niet verplicht is dit advies over te nemen, wordt er wel serieus naar geluisterd en kan het advies de besluitvorming beïnvloeden.

3. Initiatiefrecht
De MR heeft ook het recht om zelf onderwerpen op de agenda te zetten tijdens vergaderingen. Als er belangrijke zaken zijn waarvan de MR vindt dat ze besproken moeten worden, kunnen ze dit initiëren en aan de orde stellen.

4. Informatierecht
De MR heeft het recht op tijdige en volledige informatie over zaken die de school aangaan. Hierdoor kunnen ze goed geïnformeerd beslissingen nemen en advies geven.

5. Overlegrecht
De MR heeft het recht om regelmatig te overleggen met de directie van de school. Tijdens deze overleggen worden belangrijke onderwerpen besproken en worden standpunten uitgewisseld.

Waarom zijn deze rechten belangrijk?
Deze rechten geven de MR de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces op school. Hierdoor kunnen zij de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen behartigen en ervoor zorgen dat er zorgvuldig en met inspraak beslissingen worden genomen die de hele schoolgemeenschap aangaan.

Waarom is de MR belangrijk?
De MR is belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat de stemmen van ouders, leerkrachten en leerlingen gehoord worden. In samenwerking met de Oudervereniging en de directie, kunnen we onze school nog beter maken en ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord en betrokken voelt bij beslissingen die genomen worden. Kortom, de Medezeggenschapsraad is een waardevol orgaan dat zich inzet voor een fijne en goede school voor ons allemaal.

Leden MR

Floor Janssen

Lid MR

Bregtje Subelack

Lid MR

Jeanine Langens

Lid MR

Annerie Meijer-Deckers

Lid MR

Serge Verwiel

Voorzitter MR

Imke Wijlens - van Gaal

Lid MR

Natalie van Grinsven

Lid MR

Sigah Jalouqa

Lid MR