Oudervereniging

Officieel heet de vereniging “Oudervereniging Theresiaschool - Berlicum”, maar in het dagelijks leven noemen we onszelf “OV-Theresiaschool”.

Een zelfstandige vereniging die als doel heeft een bijdrage te leveren aan een goed onderwijsklimaat op de Theresiaschool. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het:

  • (Mede)organiseren van activiteiten op school ten behoeve van de leerlingen. Dit kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, zoals een sportdag of carnaval, maar ook klassenactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje of uitstapjes naar een museum;
  • Betrekken van ouders bij activiteiten op school;
  • Namens de ouders optreden in overleg met de directie of de medezeggenschapsraden.Eén keer per jaar wordt er dan automatisch een bedrag gevraagd om deze activiteiten te kunnen ontwikkelen. Het bedrag voor dit schooljaar is € 20 ,- per kind vastgesteld.
  • Leden bestuur Oudervereniging Theresiaschool:
  • Ouders worden vrijwillig lid van de oudervereniging zodra een kind de Theresiaschool bezoekt. Het lidmaatschap betekent dat de ouders ook contributie verschuldigd zijn aan de oudervereniging. De hoogte van de contributie, die geheven wordt per schoolgaand kind, wordt bepaald op de jaarlijks te houden ledenvergadering. De ledenvergadering wordt doorgaans in de maand oktober georganiseerd. Gemiddeld vloeit 95% van de ontvangen contributie terug naar de kinderen.

 

Sonja Wouters

Voorzitter

Charlotte de Laat - Stokkermans

Penningmeester

Shona Dittner

Secretaris