Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn graag op de een of andere manier betrokken bij de school van hun kind. Belangstelling voor het schoolgebeuren komt het eigen kind ten goede. Wij zien ouders niet als onze klanten, maar als opvoedingspartners: ouderbetrokkenheid 3.0. Dat betekent dat wij een veelvuldig contact op prijs stellen. De ouders van onze kleuters komen vrijwel dagelijks de school binnen. Bij allerlei terugkerende activiteiten is ouderhulp aanwezig. Ook worden ouders - al dan niet via de oudervereniging - betrokken bij voorbereiding, organisatie en uitvoering van allerlei werkzaamheden en festiviteiten.

Er vinden informatieavonden plaats, maar ook via Parro en onze website worden ouders geïnformeerd. Daarnaast is er voor ouders gelegenheid om via de medezeggenschapsraad een stem te hebben in het beleid van de school. Er zijn dus veel mogelijkheden om uw stem te laten horen. Neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje onder de pagina's medezeggenschapsraad en ouderraad.