Zorgteam

Zorgteam Theresiaschool

Het zorgteam van de Theresiaschool bestaat standaard uit onze 2 Intern Begeleiders en de directeur en zij hebben 3-wekelijks een vaste agenda.
Indien nodig kunnen zij experts om advies vragen. Kinderen die extra zorg nodig hebben worden ingebracht en er wordt overlegd met de leerkracht en de ouders en het zorgteam geeft een advies om het kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren.

Over wat voor soort onderwerpen hebben we het dan ?

Dat kan van alles zijn, zowel op het gebied van leren als van de sociaal-emotionele ontwikkeling, of van het gedrag op school of thuis. Je kunt dan denken aan:

  • Concentratieproblemen
  • Storend gedrag
  • Hoogbegaafdheid
  • Conflicten met andere kinderen
  • Teruggetrokken gedrag
  • Leermoeilijkheden
  • De overgang naar het voortgezet onderwijs
  • Scheiding van ouders

Kan de leerkracht dat zelf niet ?
Natuurlijk is het allereerst de leerkracht die de ontwikkeling van het kind volgt en signaleert wanneer het ergens moeite mee heeft. De leerkracht houdt contact met de ouders en maakt zo nodig een stappenplan, waarbij de intern begeleider kan ondersteunen , soms leidt dit niet tot het gewenste resultaat en dan kan de leerlingen in het zorgteam worden ingebracht. Uiteraard altijd in overleg met ouders, dus nooit zonder hun toestemming worden externe ingeschakeld.

Meerwaarde van het zorgteam
In het zorgteam wordt de deskundigheid uitgebreid en indien nodig met anderen aangevuld.Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg kunnen dan een rol gaan spelen.Het zorgteam komt dan met een advies en/of hulpaanbod voor leerkracht en/of ouders.

Wanneer dit niet leidt tot effectiviteit of vooruitgang kan een beroep gedaan worden bij het samenwerkingsverband “de Meijerij” en er kan dan een ondersteuningsaanvraag van de school en ouders komen. Daar zal dan, door een onafhankelijke commissie, worden bekeken wat er evt. aan extra ondersteuning, extra middelen en expertise nodig is om toch een passend aanbod voor het kind te creëren.