Zorg Advies Team

Het zorg- en adviesteam is een structureel multidisciplinair team op bovenschools niveau, waarin de jeugdverpleegkundige van de GGD ‘Hart voor Brabant’ en de schoolmaatschappelijk werkster van Juvans samenwerken met het onderwijs. Vanuit het onderwijs hebben beide ib-ers zitting in het ZAT. Op verzoek kunnen aanschuiven: de jeugdarts van de GGD, de ouder(s), de leerkracht, iemand van de ondersteuningseenheid Vught.Wanneer de school zich zorgen maakt over een leerling en er sprake is van complexe problemen, kan de intern begeleider de casus aanmelden bij het zorg- en adviesteam (ZAT). Het ZAT werkt aanvullend op de expertise die de ib-ers al hebben. De Theresiaschool houdt 4x per schooljaar een ZAT-overleg. Omdat het in en onder schooltijd gebeurt, is hun inzet heel laagdrempelig en sluit ze nauw aan bij de vraag van ouder, leerkracht of ib-er. Andere professionals kunnen op uitnodiging deelnemen aan het zorgteamoverleg, omdat hun specifieke expertise gewenst is. Het werk van de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster en het ZAT zijn géén doel op zich maar een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en afstemming tussen beide trajecten.

Bregtje Subelack - van der Schoot

Interne begeleider Theresiaschool

Werkdagen: ma-di-do

Susanne van Boven

Interne begeleider Theresiaschool

Werkdagen: ma-di-woe-do

Saskia Ensink

Jeugdverpleegkundige

Spreekuur: u kunt hiervoor een afspraak maken met het afsprakenbureau van de Jeugdgezondheidszorg of mailen a.ensink@ggdhvb.nl tel. 0900 - 4636443, keuze 2 ggdhvb.nl/mijnkind

Aletta van der Hagen

Schoolmaatschappelijk werkster

komt van Stichting Juvans. Aanmelden via Interne begeleiders of via Juvans| Maatschappelijk Werk en Diensverlening