Werkwijze MR

Taakverdeling
De eerste MR-vergadering van het schooljaar wordt de taakverdeling binnen de MR besproken. Tijdens de tweede MR-vergadering wordt de taakverdeling definitief vastgesteld. We streven een evenwichtige taakverdeling na tussen ouderleden en personeelsleden.

Vergaderingen
De MR vergadert in het schooljaar zes keer. De vergaderdata zijn zo gekozen dat ze gunstig liggen net voor de GMR-vergaderdata.
Als de MR het zinvol vindt om overleg te voeren met de directeur van Cadans Primair kan deze daarvoor uitgenodigd worden. De directeur is bij elke vergaderingen aanwezig voor toelichting en verduidelijking van agendapunten of notities.
Alle MR-leden hebben de vergaderstukken uiterlijk één week voor de vergadering in bezit. Agenda en vergaderstukken worden zoveel mogelijk per e-mail verspreid.

Agenda
Alle MR-leden en de directeur kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering agendapunten aandragen bij de voorzitter. De voorzitter stelt in overleg met de directeur de agenda samen.

De voorzitter vermeldt bij de agendapunten status/doel van bespreking, zodat iedereen weet of het onderwerp ter informatie, advies of instemming voorligt. Ook eventuele bijlagen staan vermeld.

Vaste agendapunten zijn:

  • Notulen van de vorige vergadering.
  • Ingekomen en uitgegane post.
  • Mededelingen van de directie.
  • Mededelingen van de GMR.Vergaderstukken  Met betrekking tot advies- en instemmingszaken of informatie waarop een reactie wordt gevraagd, reageert de MR altijd formeel met een brief aan de directeur, indien nodig met een kopie aan het bevoegd gezag. Alle MR-leden ontvangen een kopie van de brief en er wordt een kopie toegevoegd aan het archief. 
  • Brieven kunnen verschillende MR-schrijvers hebben, maar worden altijd ondertekend door voorzitter en/of secretaris.

Correspondentie
Alle MR-leden krijgen een kopie van de vergaderstukken die ter informatie, advisering of instemming voorliggen.