Zorgarrangementen

Informatie voor ouders van leerlingen met zorgarrangement over de zorg die aan deze leerlingen wordt geboden in relatie met de toegekende middelen.

Na toekenning van een zogenaamde arrangement bepaalt de school in overleg met ouders en CVI ( Commissie van Indicatiestelling) hoe de zorg die de betrokken leerling krijgt, wordt georganiseerd en uitgevoerd. Deze zorg wordt niet gekapitaliseerd in uren uitgedrukt. Cadans Primair doet er alles aan om elke leerling de zorg te geven die nodig is voor een optimale ontwikkeling. Leerlingen die net niet aan de criteria van een arrangement voldoen ontvangen ook zorg op maat. Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de gekapitaliseerde uren van het arrangement ontvangen deze eveneens. Uiteraard is deze zorg begrenst door de mogelijkheden: de expertise en inzet van leerkrachten van de school. De zorg die de leerling met een arrangement ontvangt wordt vastgelegd in handelingsplannen en begeleidingsplannen die door de school en het CVI worden opgesteld. Deze plannen hebben de instemming van de ouders nodig. De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de groep verleend. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor elk kind in zijn groep, met ondersteuning van de Intern begeleider en Ambulant begeleider.

Soms komt het voor dat een leerling behalve een arrangement ook een persoonsgebonden budget heeft. De ouders bepalen hoe dit budget wordt ingezet. Uiteraard spreekt het vanzelf dat de school bereid is om de zorg die daarmee ingekocht kan worden, af te stemmen en te laten aansluiten op de zorg binnen de school.

De Ambulant begeleider is verantwoordelijk voor de afstemming van de zorg binnen de school en de zorg die door zorgverleners wordt aangeboden. Daarnaast heeft de Ambulant begeleider tot taak om de expertise die de school niet heeft en die voor de uitvoering van de handelingsplannen en begeleidingsplannen nodig is in te brengen.

Wat betreft verantwoording kan het CVI aangesproken worden op de uitvoering van de hierboven genoemde taken, net zoals de school aangesproken kan worden op de uitvoering van de zorg zoals die in de handelingsplannen en begeleidingsplannen wordt beschreven.