Visie MR

Op de Theresiaschool zijn wij, de Medezeggenschapsraad (MR), voor ouders van leerlingen en personeelsleden het orgaan om invloed uit te kunnen oefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Wij vormen met vier ouders en vier leerkrachten de MR van de Theresiaschool. Bij het adviseren en meebeslissen gaan wij uit van vijf centrale thema's die wij belangrijk vinden.

Bij alle schoolzaken waarover de MR adviseert of waarin zij meebeslist, is een goede kwaliteit van het onderwijs het centrale thema. De kerndoelen zijn hierbij het uitgangspunt.

Naast een goede kwaliteit van onderwijs willen wij zorgdragen voor een prettige sfeer op school. Leerlingen, leerkrachten en directie moeten met plezier naar school gaan. Veranderingen in formatie of leermethoden mogen bijvoorbeeld niet leiden tot ongelijke verhoging van de werkdruk voor leerlingen of leerkrachten. Een ander aspect is dat de school open moet staan voor leerlingen met allerlei achtergronden. Aandacht voor sociale en emotionele aspecten op school en de lessen catechese, zijn van groot belang om bij te dragen aan begrip en respect voor elkaar en anderen.

Als MR waken wij over de veiligheid om en rond de school, alsmede over de veiligheid tijdens alle activiteiten die door school worden georganiseerd. Onze beslissingen over schoolzaken worden getoetst op het veiligheidsaspect. Daarom heeft de veiligheid van onze kinderen in en rond het nieuwe schoolgebouw onze aandacht. Een ander voorbeeld is de veiligheid van leerkrachten zoals vastgelegd in de ARBO wet.

Wij streven naar een transparante schoolorganisatie. Het moet, voor met name ouders, helder zijn wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie het aanspreekpunt is bij bepaalde zaken en hoe bepaalde procedures of activiteiten geregeld zijn. Een open communicatie met de directie – aanwezig op onze vergaderingen - stellen wij op prijs. De schoolgids van de Theresiaschool en de jaarinformatie die aan het begin van het jaar worden verstrekt, geven hierover informatie. Voor "nieuwe" ouders moet dit snel duidelijk zijn.

Een transparante schoolorganisatie is een voorwaarde voor een goede en directe communicatie tussen directie, leerkrachten, ouders, bestuur, GMR en ons (de MR). Door een transparante schoolorganisatie kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en spoedig worden opgelost door degene die daar verantwoordelijk voor is. Openheid is zeer belangrijk als het gaat over keuzes die de schooldirectie soms moet maken, zoals de relatie met derden ‘'t Beertjeshuis’ (inhuizing over en weer), nieuwe leermethodes, de formatie en de noodzakelijke hulp en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. Deze openheid verbetert het wederzijdse begrip tussen ouders en school. En wederzijds begrip vergroot de betrokkenheid van ouders bij school.

Tot slot streven wij ernaar om De Theresiaschool positief uit te dragen, zodat de leerlingen met veel plezier naar school komen om in een veilige en prettige sfeer van goed onderwijs te genieten.