School en Scheiding

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide ouders, ook als zij niet samenwonen.Voor school is het eerste aanspreekpunt de eerste verzorger van de kinderen.

Verzorger van het kind

Het verstrekken van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste ouder alleen plaats indien hij of zij daarom vraagt. Het moet dan om concrete vragen over het kind gaan. Informatie loopt via de eerste verzorger. Deze draagt er zorg voor dat de kinderen deze informatie meenemen bij de bezoekregeling. Het betreft hier de volgende informatie: schoolnieuws, schoolgids, leerlingenlijst, en bijlage schoolgids.Verdere informatie is via website van school te vinden.

Ouderavonden, gesprekken over het kind

Rapporten worden slecht in enkelvoud verstrekt. De kinderen laten het rapport zien tijdens de bezoekregeling.In principe is de uitnodiging van school voor beide ouders m.n. voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Indien een van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij om een individueel gesprek vragen.

Onpartijdigheid

De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts.

Wijziging geslachtsnaam

Het komt soms voor dat een ouder als gevolg van een (echt)scheiding een andere achternaam (geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Dat kan als dit ook is vastgelegd in de gemeentelijke Administratie.

Conclusie

Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop.

Uitzonderingen

Informatiestromen, waarin dit protocol niet voorziet, zijn ter beoordeling van de directeur van de school.